Yankı'nın Son Sayısı >İSMAİL ÜZMEZ: MİLLİ VARLIĞIMIZ ORMANLARIMIZ

1839’dan bu yana Ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi için hizmet eden Orman Genel Müdürlüğü, son 12 yılda yaptığı gayretli çalışmalarının meyvelerini alıyor. Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, “Gelecek nesillere yeşil bir Türkiye bırakmak için ormanlarımızı sevelim, fırsat bulduğumuz her alanda dinimizin gereği olduğu gibi fidanlarımızı dikelim” diyerek herkesi fidan dikimine davet ediyor. Türkiye’nin fidan dikimi ve ağaçlandırma konusunda ayağa kalktığını belirten Üzmez, yangınlarla mücadeleden, orman ürünlerine ve orman ile merak edilen tüm hizmetlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sayın Üzmez, 176. yılını dolduran Orman Teşkilatı’nı bizlere anlatır mısınız?
Ürettikleri sosyal, kültürel, ekolojik ve ekonomik değerler açısından ormanlar, ülkelerin ve insanların geleceği açısından vazgeçilemez değere sahiptir. Bu kadar öneme sahip üstelik kendi kendini yenileyebilen bu varlığı korumak, geliştirmek, genişletmek ve koruma kullanma dengesi içerisinde ülkemiz ve insanlarımız yararına faydalar üretmek de biz ormancıların varlık sebebidir.
Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir. Aradan geçen 176 yıllık süreç içerisinde değişik bakanlıkların bağlı kuruluşu olarak, ülkemiz ormanlarının korunması, geliştirilmesi ve topluma çok yönlü ve sürdürülebilir faydalar sunacak şekilde işletilmesi görevini başarıyla ifa etmiştir. Orman Genel Müdürlüğü; ormanların topluma çok yönlü ve sürdürülebilir faydalar sunacak şekilde yönetilmesinden sorumludur. Öncelikle bitki örtüsünün korunması ve artırılmasına yönelik olarak çalışmalar yürütüyor, ağaçlandırma, erozyon kontrolü , mera ıslahı , erozyonla mücadele ve tasarruflu sulama gibi bir çok faaliyette bulunuyoruz.
 Bizler ormanlarınızı her türlü zararlı böcek ve hastalıklara karşı koruyor, yangınları ve yasadışı müdahaleleri önlüyoruz.  Ayrıca ormanların bakımını yapıyor, geçleştiriyor ve rehabilite ediyoruz. Tabi ki ormanlarımız bizlerin sadece akciğeri değil bir konuda da kolumuz kanadımız oluyor. Endüstriyel ve yakacak odun üretilmesi, odun dışı orman ürünlerinin üretilmesi, ormanlardan kamu yararına tahsis yapılması, halkın sosyal, sportif ve rekreasyon ihtiyaçlarının karşılanmasını da yine ormanlarımızdan sağlıyor ve insanlarımızın hizmetine sunuyoruz. 
Ülkemizin Orman Varlığı 
Toplam ormanlık alanımız 21,7 milyon hektardır. Ülke yüzölçümünün 27,7’si ormanlık alan ile kaplıdır. 2023 yılı hedefimiz, ülke topraklarının 30’u yani 23 milyon hektar orman alanına ulaşmaktır.
Ormanlık alanlarımızın artışına paralel olarak, ormanlarımızdaki ağaç serveti  yani ormanda bulunan toplam odun hacmi ise  yaklaşık 60 oranında artarak 936 milyon m3’ten  1,494 milyar m3‘e ulaşmıştır.
Erozyonla Mücadelede Ormanlarımızın Katkıları 
Erozyon kelimesi, genellikle ağaçlandırma veya orman sözcüklerinin çağrışımını da birlikte getirmektedir. Gerçekten, bu kavramlar birbirleriyle özdeşleşmiş gibidir. Bunun başlıca nedeni, erozyon olayının başlamasıyla, yeşil örtünün, özellikle ormanların yok edilmesi arasında sıkı bir ilişkinin bulunmasıdır.
Erozyon, toprak materyalinin, su ve rüzgar gibi doğal kuvvetlerle aşınma ve taşınmasıdır. Bu süreç, dünyamızın kuruluşundan beri sürüp gelmektedir.  Dengeli bir şekilde cereyan eden ve bir bakıma yarar sağlayan bu tip erozyona “ Doğal Erozyon” veya “Normal Erozyon” denir. En verimli delta ve kıyı ovaları bu yolla oluşmuştur.
İnsanların doğayı tahrip edici ve doğal kaynakları sömürücü müdahaleleri olmazsa, doğal faktörlerin etkisi altında anataşlardan meydana gelen toprak miktarı, aynı birim zamanda erozyonla alınıp götürülen toprak miktarından daima daha çoktur.
İnsan etkisinden kaynaklanan erozyon ise, ekolojik görüş açısından bir “çevre sorunu” olarak kabul edilmektedir. Bu tür erozyon “hızlandırılmış erozyon” şeklinde adlandırılır.
Ormanlar, erozyonu engelleyen en etkin bitki örtüsü formudur. Karşılaştırmalı olarak yapılan birçok araştırma bu durumu doğrulamaktadır. Orman ağaçları,  ancak milimetre ile ifade edilebilecek ince köklerden, çok kalın kazık köklere kadar değişik çap ve uzunlukta köklere sahiptir.
Kökler toprağı bir ağ gibi sararak toprağın doğal kuvvetlerle taşınmasını engeller.  Araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, bazı orman ağaçlarının,  bir metreküp hacimdeki toprağı, 100 km. uzunluğunda kökle sardığını göstermiştir.  Bir hektarlık ladin ormanında 90 ton,  bir hektarlık kayın ormanın da ise 40 ton ağırlığında kök gelişimi olduğu bildirilmektedir. Söz konusu bu ormanlar bir hektarlık alanda 200-250 ton toprak humusunun, 10.000 ton mineral toprağın tutulduğu da araştırma sonuçları ile ortaya konulmuştur.
Orman ağaçları, toprakla temas ettiği yerde kalın bir kök boğazı geliştirir. Ağacın en büyük çapa sahip olduğu kök bölgesinde, yamaç eğimi yönünde aşağı doğru yüzeysel akışla gelen yağış sularının akış hızı mekanik olarak azaltılır. Böylece suların hem sürükleyici gücü azalır, hem de toprağa sızan miktarı artar. Bundan dolayı ormanlarda suyun yüzeysel  akış  hızı  ve  miktarı, çıplak topraklara kıyasla çok daha azdır.
Ormanın mekanik etkilerle erozyonu önleme etkisi üzerinde,  yalnız gövdeleri değil, dal ve yaprakları da önemli rol oynar, yağmur taneciklerinin toprağa vurucu ve parçalayıcı etkilerine karşı bir kalkan oluştururlar.
Almanya’da yapılan bir araştırmada,  bir hektarlık bir ladin ormanında 4 milyarın üzerinde iğne yaprak olduğu belirlenmiştir.  Yaprakların toplam yüzeyinin ise,  üstünde bulundukları toprak alanının 10-20 katı kadar olduğu hesaplanmıştır. Bu yaprak kütlesi, yağmur damlacıklarını karşılayarak doğrudan toprağa vurmasını engeller ve böylece yaprak ve dallardan sızmak suretiyle toprağa yumuşak iniş yapmasını sağlar. Bunun sonucunda da toprağın yağmur damlacıklarına ait vuruş (darbe)  etkisiyle parçalanması ve taşınması engellenir.  
Ayrıca ormanlar, rüzgârın hızını yavaşlatmak ve yönünü değiştirmek suretiyle, rüzgar erozyonunun şiddetini azaltmaktadır.
Ormanlarımız Sürekli Gelişiyor…
2008-2012 Yılları arasını kapsayan Milli Ağaçlandırma Seferberliğinin tamamlanmasının ardından 3 yeni eylem planı daha hazırlanarak 2013 yılı itibariyle uygulamaya konulmuştur.
Erozyonla Mücadele Eylem Planı 
Bakanlığımız ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (175 bin hektar bozuk mera sahasının ıslahı) ile birlikte 5 yıllık süre içerisinde 1 milyon 400 bin hektar sahada ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik ormancılık tesis çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiş olup bu kapsamda;
2013 yılında 293 bin hektar ve 2014 yılında 287 bin hektar olmak üzere son iki yılda toplam 580 bin hektar sahada çalışılmıştır.
Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı
25 ana havzadaki toplam 227 sel havzasında 4 milyon 155 bin hektar alanın güvenliğini sağlayacak çalışma yapılması hedeflenmiş olup bu kapsamda;
Eylem Planı kapsamında; 2013 yılında 33 adet ve 2014 yılında 63 adet olmak üzere son iki yılda toplam 96 adet sel havzasında çalışma yapılmıştır.
Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı
400 baraj ve göletin ağaçlandırılması hedeflenmiş olup bu kapsamda; 
2013 yılında 62 adet ve 2014 yılında 59 adet olmak üzere son iki yılda toplam 121 adet barajda yeşil kuşak ağaçlandırması yapılmıştır.
Özel Ağaçlandırmalara Desteğimiz Sürüyor…
Bakanlığımızca özel ağaçlandırmaya büyük önem verilmekte ve desteklenmektedir.
1986 yılından 2014 yılı sonuna kadar 1 milyon 275 bin dekar alanda özel ağaçlandırma sahası tesis edilmiş olup 5.100 adet özel ağaçlandırma projesine; 21 milyon 555 bini HİBE ve 74 milyon 439 bini KREDİ olmak üzere toplam 95 milyon 994 bin TL. Destek sağlanmıştır.
Özel ağaçlandırma çalışmalarının çoğunluğu ceviz, badem, fıstıkçamı, keçiboynuzu, kestane, antepfıstığı gibi gelir getirici türler ile gerçekleştirilmiştir.
Eylem Planlarını Uygulamaya Koyduk…
Endüstriyel Ağaçlandırma Çalışmaları Eylem Planı 
Eylem planı kapsamında; Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde 13 Bölge Müdürlüğünde 165 bin hektar alanda endüstriyel maksatlı ağaçlandırma yapılması planlanmış olup 2 yıllık toplam 7.748 hektar alanda çalışılmıştır.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı buradan hareket ederek ülke ekonomisine katkı sağlamak ve orman köylüsünün gelir kaynaklarını arttırmak için ceviz ve badem eylem planları hazırlamıştır.
Bugüne kadar yaklaşık 3.000 adet köyde gelir getirici türlere yönelik ormanlar tesis edilmiştir.
Ceviz Eylem Planı 
Ülkemizdeki ceviz üretimi, iç tüketimi karşılayamamakta, yıllık tüketimin yaklaşık 60’ı ithalat yoluyla temin edilmektedir.
Eylem Planı ile 5 yılda 13.000 hektar alanın ağaçlandırılması hedeflenmiş olup 3 yıllık süreçte toplam 9.102 hektar alanda çalışılmıştır. 
Badem Eylem Planı
5 yılda 19.000 hektar alan orman köylüsü ile işbirliği içerisinde ağaçlandırılması hedeflenmiş olup 2 yılık süreçte toplam 9.925 hektar alanda çalışılmıştır. 
Dut Eylem Planı
Uygulamaları 2014-2016 yıllarını kapsayan Dut Eylem Planı ile Genel Müdürlüğümüze bağlı fidanlıklarda 3 yılda toplamda 3 milyon dut fidanı üretilmesi hedeflenmektedir. Eylem planı süresince 4.000 Ha’lık alanda çalışılacak olup üretilen fidanların 2.500.000 adedi teşkilatımızca dikilecek, 500.000 adedi ise ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacaktır. 
2014 yılında Eylem Planı kapsamında; 332 hektar alanda çalışılarak yaklaşık 173 bin adet dut fidanı toprakla buluşturulmuştur. 
Yol Kenarı Ağaçlandırmaları Eylem Planı 
Ülke genelinde uygulanmak üzere hazırlanan Yol Kenarı Ağaçlandırmaları Eylem Planı ile 3 yılda, 81 ilimizde toplam, 6.400 km ağaçlandırma yapılması programa bağlanmıştır. 
Eylem planı kapsamında; 2014 yılsonu itibariyle 2.310 km yol ağı ağaçlandırılmıştır. 
Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı
Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı, madencilik faaliyetlerinin sona erdiği sahaların rehabilitasyonu konusunda lüzumlu çalışmaların yapılması ve bu sayede ülke değerlerimizin korunması maksadıyla hazırlanmıştır. 
Eylem Planı kapsamında; 81 ilimizde, 5 yılda toplam 1.628 adet, 5.805 Hektar büyüklüğündeki alanda çalışılma yapılması öngörülmüştür.
Eylem Planı kapsamında 2014 yılsonu itibariyle 114 adet sahada 746 hektar büyüklüğündeki alanda çalışılmıştır. 
Orman Yangınlarıyla Mücadele Çalışmaları, Alınan Tedbirler 
Ülkemizde özellikle Hatay ilimizden başlayıp Akdeniz ve Ege sahil bölgelerinden İstanbul’a kadar uzanan kıyı bandı orman yangınları için riskli bölgeyi oluşturmakta ve yaklaşık 12 milyon ha’lık orman alanı yangına çok hassas olan bu bölgelerde yer almaktadır. Ülkemizde her yıl meydana gelen orman yangınlarının ortalama 92’si ihmal, dikkatsizlik ve bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Bunun sonucu olarak da ülkemizde son 10 yıl içerisinde de ortalama 2230 adet orman yangını yine son 10 yıl içerisinde ortalama 9039 hektarlık ormanlık alana zarar vermektedir.
2014 yılında ise 2149 adet orman yangını meydana gelmiş ve 3117 Ha alan zarar görmüştür.1937 yılından bu yana tepe yangını olarak en az ormanlık alanın zarar gördüğü yıl olmuştur. Ayrıca 2014 yılında 3620 adet kırsal alan yangınına da müdahale edilmiştir.
Orman yangınlarını önleme ve mücadele görevi yasalarla Genel Müdürlüğümüze verilmiş ve teşkilatımız devletimizin mevcut imkânlarını en verimli biçimde kullanarak orman yangınları konusunda tüm yurda yayılmış ciddi, donanımlı ve deneyimli bir organizasyon oluşturmuştur.
Orman yangınlarının meydana gelmesini önlemek ve çıkan orman yangınlarına en kısa sürede müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına almak adına teşkilatımız personeli, diğer kamu kuruluşları ve vatandaşlarımızı da kapsayan çeşitli eğitim faaliyetlerini her yıl aksatmadan sürdürmektedir.
Teşkilatımız meydana gelebilecek orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla 7 gün 24 saat teyakkuz halindedir. Yangınlara ilk müdahale süresini 15 dakika sınırlarına indirmek için çalışmaktadır. 
Bu amaçla meydana gelebilecek orman yangınlarına etkin ve erken müdahale edebilmek amacıyla araç filosu, insan gücü, teknolojik alt yapısını güçlendirmiş ve güçlendirmeye devam etmektedir.
2014 yılında Orman Yangınlarıyla Mücadelede Kullanılan Araç-Gereç, İnsan Gücü 
İdari Helikopter (6 adet)
Genel Maksat Helikopteri ( 24 adet)
Amfibik Uçak (6 adet)
Dromader Uçak  (7 adet)
İlk Müdahale Aracı  (504 adet)
Arazöz (976 adet)
Su ikmal Aracı (282 adet)
Dozer  (185 adet)
Greyder  (178 adet)
Treyler  (61 adet)
Yangın Gözetleme Kulesi  (776 adet)
Haber Merkezi (583 adet)
Havuz  (1480 adet)
Gölet (1278 adet)
Kameralı Erken Uyarı Sistemi (97 noktada 194 adet)
Yangın Yönetim Sistemi (Araç Takip Sistemi)
Meteorolojik Veri Aktarma Sistemi
Yangında Çalışan İşçi Sayısı (13.000 adet)
Yanan orman alanlarının imara açıldı şeklinde haberler basında yer almakta. Bu haberlerin gerçeklik payı nedir?
Anayasamızın 169.maddesinde “Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. 
Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.”  hükmü yer almaktadır. 
Zaman zaman kamuoyunda ormanların tarla yapılması, imara açılması vb.. nedenlerle yakıldığı şeklinde haberler ve iddiaların yer aldığına şahit olmaktayız. Yukarıda da belirtildiği üzere, Gerek Anayasamızda yer alan hükümler gerekse 6831 sayılı Orman Kanunu ilgili maddeleri gereğince yanan alanların başka bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Yanan alanlar yılı içerisinde veya en geç ertesi yıl ağaçlandırılır. Ancak, doğal olarak yanan sahaların eski halini alması oldukça uzun süre almakta ve yoğun emek ve maliyet gerektirmektedir. Bu nedenle yangın çıkmadan önce her türlü tedbiri almak ve yangın çıkmasına mani olmak en önemli önceliğimizi oluşturmaktadır.
Orman Genel Müdürlüğü’nün Yurt Dışı Çalışmaları
Orman Genel Müdürlüğünün 2003-2014 Yılları Arasında Orta Asya, Balkanlar ve Ortadoğu Ülkelerine ayni, teknik destek ve eğitim yardımları vererek sadece ülkemizde değil tüm dünyaya hizmet eden uluslararasında da saygın bir kuruluş olma yolunda önemli yol kat etmiştir.
Odun Dışı Orman Ürünleri
Odun dışı orman ürünleri: ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerin; dal, sürgün, çiçek, meyve, tohum, kök, yumru, rizom ve bunlardan elde olunan balzami yağları; ur ve mazı ile mantarları kapsamaktadır. Bu ürünlerin bir çoğu aktarlarda tıbbi ve aromatik ürün olarak pazarlanmaktadır. Üretilen veya toplanan bu ürünlerin; ormanlık alanlardaki potansiyelinin belirlenmesi, biyolojik çeşitliliğin tespit edilmesi, korunması ve geliştirilmesi, erken toplamaların, kalite kayıplarının ve aşırı toplamaların önlenmesi ile bu türlerin devamlılığının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması ve sürdürülebilir faydalanmanın sağlanması, gen kaynaklarının korunması gerekmektedir.
Ülkemiz odun dışı orman ürünleri potansiyelinin optimum değerlendirilebilmesi bakımından ekonomik değeri yüksek ürünlerin envanterinin ve sürdürülebilir faydalanmaya yönelik düzenlemelerin yer aldığı planların yapılması öncelikli hedeflerimizdendir.
Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanlığı 2014 yılı hedefleri kapsamında yapılması planlanan 500 bin ha. sahada 500 bin ton odun dışı orman ürünü tespitine yönelik odun dışı orman ürünlerinin envanter ve planlama çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. 2014 yılı sonu verilerine göre ülkemiz ormanlarında 1.268.519 hektar sahada 1.057.247 ton Odun Dışı Ürün tespit edilmiş ve planlaması yapılmıştır. 
2015 yılında : 750 bin ha. sahada envanter yapılması ve buna karşılık üretime konu edilebilecek 750 bin ton odoü envanter ve planlamasının yapılması.
2019 yılına kadar : 1 milyon ha sahada envanter yapılması ve buna karşılık üretime konu edilebilecek 1 milyon ton odoü envanter ve planlamasının yapılması.
2023 yılına kadar : 2 milyon ha. sahada envanter yapılması ve buna karşılık üretime konu edilebilecek 2 milyon ton odoü envanter ve planlamasının yapılması hedeflenmektedir.
Orman ve Köy İlişkileri (Or-Köy) Faaliyetleri
2013 yılı verilerine göre 21 bin 427 orman köyünde 7 milyon 296 bin 892 kişi yaşamaktadır. Orman köylüleri güncel projelerle desteklenerek, sosyo-ekonomik yönden gelişmelerine katkı sağlanmaktadır. Ekonomik ve sosyal maksatlı bu kredilerden orman köylüleri hem ferdi olarak hem de kurdukları kooperatifler yoluyla yararlanabilmektedirler. Ayrıca uygulamaya konulan entegre havza projelerinde orman köylüsünün desteklenmesine yönelik kaynak ayrılmaktadır.
Dam örtülüğü, güneş enerjisi ve su ısıtma sistemleri, dış cephe mantolama, kaloriferli soba gibi projelerle sosyal bakımdan, hayvancılık (süt-besi sığırcılığı, süt-besi koyunculuğu), meyvecilik, arıcılık, seracılık, kültür mantarcılığı, fidan alımı, mikro kredi vb. projelerle de ekonomik bakımdan orman köylüleri ferdi olarak desteklenmektedir. Ayrıca orman işçiliğinde kullanılmak üzere iş makineleri alımı, fidan üretimi, mandıra tesisi, yem fabrikası, kereste fabrikası, süt toplama tesisi, zeytinyağı tesisi, zeytin salamura tesisi, defne-kekik işlemeye yönelik tesisler, soğuk hava deposu gibi projelerle kendi kurdukları kooperatifler yoluyla desteklenmektedir.
Bu kapsamda 2014 yılında, 12.538 aileye 109.256.782 TL ferdi kredi, 23 kooperatife ise 5.013.605 TL kooperatif kredisi verilmiştir.
Ayrıca Genel Müdürlüğümüzce; 2015 yılı destekleme faaliyetleri kapsamında yurt içi borç verme tertibinden 85.000.000 TL ve sermaye transferleri tertibinden (hibe) 21.300.000 TL olmak üzere toplam 106.300.000 TL bütçe ayrılmış olup yıl sonuna kadar  11.000 aile ve 25 kooperatifin desteklenmesi hedeflenmiştir.

12 YILDA MUAZZAM BİR AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİK
Türkiye’nin orman varlığının arttırılması gayesiyle yapılan çalışmalarınızdan bahseder misiniz? 

Bakanlığımız, ülkemizin akciğerleri ormanlarımızı geliştirme ve genişletmek maksadıyla son 12 yılda muazzam bir çalışma gerçekleştirmiştir.
2008-2012 yılları arasında uyguladığımız “Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı” kapsamında, hedeflerimizi hep aşarak Trakya yüzölçümü büyüklüğündeki 2 milyon 429 bin hektar alanda ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik çalışmalar yapılarak 2 milyar adet fidanı toprakla buluşturduk.
Seferberlikle birlikte ormancılık tesis ve bozuk ormanların iyileştirilmesi çalışmalarında büyük gelişmeler kaydettik.  1992-2002 yılları arasında ortalama 75 bin hektar alanda çalışılır iken seferberlik ile bu rakamı 6,5 katına çıkartarak 500 bin hektar gibi devasa rakamlara ulaştık.
Ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik ormancılık tesis çalışmaları kapsamda 2014 Yılında; 287.263 hektar sahada çalışılarak yaklaşık 249 milyon adet fidan toprakla buluşturulmuştur.
2003-2014 yılları arasında 12 yılda toplam 4 milyon 201 bin hektar alanda ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdik. Bu alanlarda 3 milyar 250 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk.
2008-2014 Yılları arasında; 
    11 milyon 879 bin adedi 2014 yılında olmak üzere toplam 136 milyon adet fidan bedelsiz olarak dağıtılmıştır.
    2.310 km.si 2014 yılında olmak üzere 15.479 km yol kenarı ağaçlandırılarak yaklaşık 10 milyon 555 bin adet, 
    4.588 adedi 2014 yılında olmak üzere 37.986 adet okul bahçesi ağaçlandırılarak yaklaşık 6 milyon 727 bin adet,
    3.348 adedi 2014 yılında olmak üzere 16.357 adet ibadethane ve mezarlık ağaçlandırılarak yaklaşık 2 milyon 480 bin adet,
    288 adedi 2014 yılında olmak üzere 1.383 adet sağlık ocağı ve hastane bahçesi 338 bin adet fidan toprakla buluşturulmuştur.

Son olarak kamuoyuna mesajlarınızı alabilir miyiz?
Belirlenen ulaşma noktasında tüm mesai arkadaşlarımın her zamanki gibi ellerinden gelen gayreti göstereceklerine inanıyor, teşkilatımızın 176 inci yaşında, kaybettiklerimize rahmet, emeklilere sıhhat ve çalışanlarımıza da güç - kuvvet diliyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.


Parlametre
Serbest Kürsü

Anket

Türkiye'nin Dış Politikasını Olumlu Seyirde Güçlendirecek Ana Unsur Nedir ?
Yankı Dostluk Platformu
  • Facebook'ta Yankı Dergisi
  • Twitter'da Yankı Dergisi
  • Youtube'ta Yankı Dergisi